ייפוי כוח מתמשך – החיים לצדו ועל פיו

עם ייפוי כוח מתמשך, כל אדם יכול לבחור את האנשים עליהם הוא סומך, ולתת להם הוראות לטיפול בענייניו בעת הצורך. כיצד מפעילים ייפוי כוח? האם אפשר להתאים ייפוי כוח לכל אדם ואדם? מהם הסייגים והחלופות לייפוי כוח ?  ומהן ההתאמות לייפוי כוח מתמשך עבור חולי ALS?

מאת עפרה בריל – עו"ד לענייני משפחה נוטריון וגישור

ייפוי כוח מתמשך (יפכ"מ) הוא הסדר משפטי שהוסף במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב- 1962 (אפריל 2016). מטרתו לתת ביטוי לתפיסה חברתית חדשה המתייחסת לאנשים עם מוגבלויות. זכות האדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו עומדת במרכז התפיסה ומבליטה את זכויות האדם, ולא את מוגבלותו. לכן, פותח מנגנון של תמיכה, סיוע והגנה לאדם, גם אם יכולותיו ו/או כשרותו המשפטית הוגבלו, מכל סיבה שהיא, בין באופן זמני ובין באופן קבוע.

בעבר היה מנגנון שכלל אפוטרופוס לגוף ו/או לרכוש, תחת פיקוח ואישור לכל פעולה בחשבונותיו וברכושו של האדם מבלי להתייחס לרצונותיו. בעקבות תלונות מהשטח ונוכח הזכות לכבוד האדם ולרצונו, ניתנה הבחירה החופשית והמוצדקת לכל אדם לערוך ייפוי כוח מתמשך (ובשמו "הממנה"), לבחור את האנשים עליהם הוא סומך, ולתת להם הוראות לטיפול בענייניו בעת הצורך. וכך, נפתח בפנינו עידן חדש וטוב יותר.

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם בגיר וכשיר משפטית למנות מיופה כוח שיפעל בשמו במגוון נושאים על פי רצונו של הממנה, במקרה בו הממנה כבר לא יוכל לפעול עבור עצמו. הדרך לעשות זאת היא על ידי מינוי של מיופה כוח שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם (הממנה) בעתיד כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לענייניו בעצמו.

אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד וכן על מינוי מיופה כוח חלופי למקרה שהראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו. כמו כן, יכול הממנה למנות מספר מיופי כוח, אשר יפעלו יחד או יחד ולחוד או באופן אחר שייקבע על ידו, לתת הנחיות לגבי היקף הסמכויות של כל אחד מהם ומי יכריע במקרה של מחלוקת. ניתן גם לקבוע מיופה כוח לפי העניין, לנושא אישי, רפואי או רכושי.

הממנה יכול לקבוע מי מבני משפחתו לא יהיה מיודע בענייני ייפוי הכוח המתמשך, יכול לקבוע אנשים מיודעים ויכול אף לבקש פיקוח של האפוטרופוס הכללי.

הממנה רשאי לקבוע שמיופה הכוח יקבל שכר וכן לקבוע את גובה שכרו. מיופה הכוח זכאי להחזר הוצאות שהוציא במסגרת מילוי התפקיד עבור הממנה ולהשתמש בכספי הממנה לצורך פעולותיו בעבורו. בעל תפקיד שהוא מיופה כוח יקבל שכר – אפשר שבית המשפט יקצוב את שכרו.

כוחו של מיופה הכוח

  1. מיופה הכוח חייב להסכים למינויו כמיופה כוח ולא ניתן להכריחו להיות כזה, אינו יכול להיות אדם שמונה לו אפוטרופוס, אינו יכול להיות אדם שהופעל עבורו ייפוי כוח מתמשך, לא יכול להיות מטפל רפואי, סיעודי או עו"ס של הממנה – למעט אם הוא בן משפחתו, אינו יכול להיות משכיר דירתו של הממנה – אלא אם הוא בן משפחה, לא יכול להתמנות כמיופה כוח ליותר משלושה אנשים – אלא אם הוא בן משפחה, אינו  יכול להיות עורך הדין שערך את ייפוי הכוח, אינו יכול להיות רופא/עובד סוציאלי, שהחתים על ייפוי הכוח, אינו יכול להיות פושט רגל, לקוח מוגבל חמור על ידי בנק ישראל או בעל עבר פלילי – וכל זאת על מנת להגן על הממנה ועל רכושו, שכן יפכ"מ נעשה אך ורק לטובת ולרווחת הממנה ובשום פנים ואופן שלא לרווחת מיופה הכוח.
  2. מיופה הכוח יפעל בהתאם להנחיות שניתנו על ידי הממנה. ככל שההנחיה לא ניתנת לביצוע או בלתי חוקית – מיופה הכוח יפנה לקבלת הוראות מבית המשפט.
  3. מיופה הכוח רשאי לעשות כל פעולה שהוסמך לה חוץ מסייגים שאסורים עליו – מתן גט, הצבעה בבחירות, המרת דת, מסירת ילד לאימוץ, החלטות לפי חוק החולה הנוטה למות.

עניינים אישיים, רפואיים ורכושיים

הממנה יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך לכל ענייניו האישיים, הרפואיים והרכושיים או רק לחלקם. ברירת המחדל לכניסת יפכ"מ לתוקף בהתאם לחוק – חוות דעת מומחה שהממנה אינו כשיר אך זה יכול להיות כל אדם יחד עם מיופה הכוח. המלצתי היא רופא משפחה או כל רופא אחר בנסיבות העניין יחד עם מיופי הכוח.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים – מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, מגוריו, בריאותו, עניינים גופניים נפשיים או חברתיים.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים רפואיים – ניתן לפרט במסגרת הנחיות מקדימות. ניתן גם לערוך ייפוי כוח מתמשך רפואי שמתייחס לענייני בריאות בלבד – ייפוי כוח זה יכול להיערך באמצעות רופא או עו"ס. תוקפו כשנה מיום חתימתו אלא אם הופקד אצל האפוטרופוס הכללי ואז תוקפו אינו מוגבל. בנוסף, ניתן למלא הוראות בפני רופא בהתאם לחוק החולה הנוטה למות.

חוק זה עוסק בחולים במחלה חשוכת מרפא הנמצאים בסוף חייהם ומחייב את הצוות הרפואי למתן טיפול מקל להם ולבני משפחותיהם, על מנת להימנע מהארכת הסבל. בהתאם לחוק קיימות מגבלות להימנעות מטיפול רפואי ואולם חל איסור על המתה במעשה או על סיוע בהתאבדות. חשוב לציין כי מילוי טופס זה הוא בחירה נוספת, אך לא הכרחית.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש – מתייחס לטיפול בכספיו, נכסיו וההתחייבויות של האדם. ניתן לקבוע קביעה כללית למיופה הכוח כיצד לפעול וניתן גם לפרט מה רצונו של הממנה לגבי תוכן ההחלטות בנושאים השונים – פרק "הנחיות מקדימות". ישנן פעולות הדורשות הסמכה מפורשת כגון – תרומות, מתנות, הלוואות, מוצר פנסיוני וכן פעולות הדורשות אישור בית המשפט כמו למשל מכירת נכס, הוצאה כספית גבוהה מעל 100,000 ₪ ועד 500,000 ₪, באם יש הסמכה מפורשת.

ייפוי כוח בהתאמה אישית

מטרת הפגישה של עורך הדין עם הממנה היא להבין את הצרכים, להעביר מידע, לחשוב ולהציע במסגרת מורכבותה של כל משפחה ומשפחה את המארג הנכון, לבחון שהאדם מבין בדבר ושהוא עורך את יפכ"מ מרצונו וללא כל לחץ וכפייה. המלצות נכונות וחשיבה מראש יכולים בהחלט להקל על הממנה ועל מיופי הכוח, ככול שיפוי הכוח ייכנס לתוקף.

הממנה רשאי לתת "הנחיות מקדימות" במסגרת יפכ"מ, הנחיות שבעיניי הן חשובות ביותר שכן הן מבטאות את העדפותיו ורצונותיו של האדם, נותנות לממנה שליטה ושותפות בטיפול ובקבלת החלטות ועל ידי כך שקט נפשי, שכן ההנחיות תפורות לפי מידותיו, מגבירות את הסיכוי למילוי רצונו בזמן אמת ומחייבות מתוקף החוק. ואכן, הכלל הוא – קבלת החלטה וביצועה בהתאם להנחיות המקדימות.

יפכ"מ נערך על ידי עורך דין שהוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי ובאופן מקוון. לאחר חתימות הממנה ומיופי הכוח יפכ"מ מופקד אצל האפוטרופוס הכללי. הממנה ומיופי הכוח מקבלים לאחר אישור ההפקדה את המסמך המופקד והוראות הפעלה לעת הצורך. לצורך הפעלת יפכ"מ נדרשת המלצת הגורם שנקבע לצורך כך יחד עם הצהרת מיופי הכוח, ישירות מול האפוטרופוס הכללי, ללא צורך בהתערבות עורך המסמך.

במסגרת הפעלת יפכ"מ תינתן הודעה על כניסה לתוקף לממנה, למיופי הכוח ולמיודעים ככול שישנם. על יפכ"מ תוטבענה שתי חותמות – האחת מציינת מועד הפקדה והשנייה מציינת מועד הפעלה. הדפסה של מסמך זה, תאפשר הצגתו בפני הגורמים הרלוונטיים ופעולות בהתאם להנחיות הממנה.

פקיעת ייפוי כוח

ייפוי כוח מתמשך יפקע בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:  

האדם הממנה רשאי לבטל את ייפוי הכוח בכל עת ויכול לחזור בו, התקיימות תנאים שהממנה קבע (מספר שנים וכיו"ב), פטירת הממנה או מיופה הכוח, חדלו להתקיים במיופה הכוח התנאים שבחוק או הוא אינו פועל כראוי, מיופה הכוח הוא בעל מקצוע ורישיונו נשלל, מיופה הכוח הודיע בכתב לממנה שאינו מעוניין לשמש מיופה כוח, מיופה הכוח הוא בן/בת זוג והנישואים פקעו אלא אם יש הוראה אחרת, מיופה הכוח היה ידוע/ידועה בציבור של הממנה וחדל לקיים עמו משק בית משותף מתוך מטרה לפרק את הקשר באופן קבוע. בנוסף, במצבים מסוימים יכול בית המשפט לבטל את יפכ"מ ובמקרה כזה ימנה אפוטרופוס או מיופה כוח חלופי, לפי העניין.  

במקרה של פטירה רשאי מיופה הכוח לפעול במשך תקופה של עד 90 יום, מבלי לקבל את אישור בית המשפט, בעבור: תשלום שוטף עבור שירותים שניתנו במסגרת ייפוי הכוח, הוצאות קבורה ואבלות, ניהול נכס מושכר או ניהול שוטף של עסק.

ייפוי כוח מתמשך אצל חולי ALS

ייפוי כוח מתמשך אינו שולל את כשרותו המשפטית של האדם והוא ממשיך להיות כשיר ויכול להמשיך להחליט בכל הנוגע לענייניו. אצל חולי ה ALS, בשונה מאדם "שאינו מבין בדבר" ללא יכולת קוגניטיבית לקבל החלטה צלולה, יכול להיווצר מצב שאדם "מבין בדבר" צלול ובעל תקינות קוגניטיבית, אך מתקשה להביע את עצמו ואת רצונו נוכח מחלתו.

למרות המוגבלות והמצב המאתגר, בהחלט ניתן שקולו של הממנה יישמע והאדם יכול להביע את רצונו בהתאם להנחיות שייתן ולסימנים שיוכל לתקשר באמצעותם. גם חתימה על גבי ייפוי הכוח המתמשך יכולה להיות מותאמת למצב הממנה, לדוגמא, חתימה בטביעת אצבע.

חלופות לייפוי כוח מתמשך

  1. מתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס – יש לנסח מראש הוראות למקרה בו יהיה צורך למנות לאדם אפוטרופוס, למשל: זהות האפוטרופוס, החלטות שונות, פעולות שיינקטו וכיו"ב.
  2. תומך החלטות – עבור אדם שלא ערך ייפוי כוח מתמשך ואינו זקוק לאפוטרופוס, תומך ההחלטות יקבל מידע, יציג בפניו את המידע הרלוונטי ויסייע לו בקבלת החלטות נכונות בעבור עצמו.
  3. ייפוי כוח רפואי.

ייפוי כוח מתמשך מהווה, לטעמי, את האפשרות החוקית, הראויה והנכונה, המביאה לידי ביטוי את רצון האדם תוך שמירה על חירותו, כבודו ורצונו. ביצוע המהלך אינו קל כלל ועיקר ומצריך חשיבה, הבנה ואומץ. אשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה ותהיה, ולכל בקשה למציאת פתרון ההולם את צרכיכם.