חסכון בעלויות המים

שמע עצה

מדור זה מוקדש לכם, החברים בקהילת ה- ,A.L.S

כדי שתוכלו לשתף ולהיעזר בפטנטים וברעיונות

הקשורים להתמודדות עם המחלה.

בגיליון זה, טיפ מאת אילן וגלית גרו

בשל מצב המים במדינת ישראל ובמטרה לצמצם את צריכת המים במגזר

הביתי, הוחלט להטיל היטל על צריכת מים עודפת.

ההיטל כיום הוא לתקופה מוגבלת החל מיום 15.7.2009 ועד ליום 31.12.2010

כדי להימנע מחיוב עודף יש לעדכן את ספק המים במספר הנפשות המעודכן

ביחידת הדיור )ניתן לראות את מספר הנפשות המעודכן וכן פרטים לגבי

ספק המים על גבי חשבון המים(.

חשוב! חשוב!

■ כל נפש המתגוררת ביחידת דיור תילקח בחשבון לצורך חשבון המים

וההיטל )כולל שותפים לדירה, עובדים זרים וכד'(. על הצרכנים שהם אזרחי

ישראל לדאוג לעדכן את הכתובת בתעודת הזהות ולשלוח לספק המים

צילום של הספח ותצהיר לגבי נכונות הפרטים שנמסרו. לגבי תושבי חוץ יש

לשלוח לספק המים תצהיר מאומת לגבי מקום המגורים )ניתן לשלוח ספח

ת.ז. של המעסיק(, צילום דרכון ואישור שהייה כדין.

■ נכות רפואית/זכאות לגמלת ניידות/זכאות לקצבת שר"מ – מזכים בתוספת מ"ק לחודש

אדם המתגורר בדרך קבע ביחידת הדיור ונקבעה לו נכות רפואית ו/או זכאי לגמלת ניידות יקבל

תוספת 4.2 מ"ק לחודש בכפוף להעברת 2 אישורים לספק המים:

א. אישור מביטוח לאומי לעניין דרגת נכותו הרפואית/זכאותו להטבות לפי הסכם בדבר גמלת

ניידות/זכאותו לקצבה לשירותים מיוחדים

ב. אישור מאת רופא, ולפיו הוא זקוק לצריכת מים בשל הטיפול הרפואי השוטף בו.

פרטים נוספים אפשר למצוא בקישור הבא של רשות המים:

http://www.water.gov.il/NR/exeres/B3A507CD-F7FE-4429-B2D0-7768B8ACCAF1.htm

אתם מוזמנים להעביר למערכת תגובות,

או חומרים למדור, באמצעות הכתובת:

ת.ד. 55075 חיפה 34980

הפקס: 04-8341885

או המייל: [email protected].