העלאת שכר המינימום – עדכונים חשובים מ"קו למעסיק"

לאחרונה העביר ה"קו למעסיק" מסמך המפרט את העדכונים בשכר ומגן על המעסיק:

1. שכר מינימום:

שכר המינימום עומד החל מיולי 2011 על – 4100 ש"ח ברוטו, ועליו חלים התנאים הסוציאליים. הקיזוזים המותרים בחוק + הקיזוזים בשל מזון שניתן לעובדת על סמך פסיקה, מגיעים לכ- 810 ש"ח. (בזכותון התמ"ת מצוין נוהל הענקת מזון כשווה כסף כנוהל נפוץ ומקובל בענף הסיעוד). לכן, כל מי שמקזז משכר העובד/ת כ 800- ש"ח – בהישענות על החוק ועל פסיקת בית משפט- מתוך סכום הברוטו החדש של 4100 ש"ח- נמצא בטווח השכר החוקי. כלומר: הסכום של 4100 ש"ח פחות 800 ש"ח הינו שכר חוקי.מדובר בסכום 3300 ש"ח נטו כולל המקדמות )= דמי כיס( פחות 33.6% )כ- 135 ש"ח בחודש( חלקו של העובד בגמל. זהו השכר שאין לרדת ממנו כיום. אם המעסיק משלם 3165 ש"ח או יותר לעובד, אין כל חובה להעלות את השכר.

 

2. עדכונים לגבי פדיון חופשה, פדיון יום חג ויום מנוחה שבועי:

לאור עליית שכר המינימום, אכן יש שינויים בפרמטרים אלו, כיוון שהם נגזרים משכר הברוטו ולא משכר הנטו. פדיון יום חופש שנתי הינו כעת 164 ש"ח בשכר מינימום. פדיון יום חג הינו 246 ש"ח בשכר מינימום.

פדיון יום חופש שבועי: שעות העבודה ביום המנוחה מתחשבנות לפי שעה. התשלום הינו בגין שעות העבודה בפועל שעבד העובד ביום המנוחה שלו. ולכן, יש לשלם לעובד בגין יום המנוחה השבועי שלו את שעות העבודה בפועל שעבד, בתעריף 150% . מכיוון שבד"כ ביום המנוחה השבועי בני המשפחה פנויים יותר להתגייס לעזור לקשיש/נכה, שעות העבודה של העובד הם, בסבירות גבוהה, פחותות מאשר ביום עבודה רגיל. דהיינו: אם עבד במשך ה- 36 שעות סה"כ 8 שעות ישולמו לו 8 שעות בתעריף 150% ואם עבד יותר או פחות – בהתאם. מומלץ להחתים את העובד בגין שעות העבודה הנ"ל, כלומר אם הוא עבד בשבת סה"כ 4 שעות וביום ראשון 4 שעות, יש לשלם עבור 8 שעות בתעריף 150% לשעה ולהחתימו על כך בשפה המובנת לעובד. כל זה, כמובן, בנוסף על השכר החודשי השוטף.

 

דמי הבראה:

אין עדכון. נכון ליום זה, 14.7.2011 , לא שונה סכום תשלום ליום הבראה, והוא כרגע 351 ₪ ליום

 

ניתן לעקוב אחר פרסומים באתר הקו למעסיק www.kav-lamaasik.co.il

הפרשות ותשלום כספי פנסיה לעובדים הזרים

מאת: מורן וייס, עו"ס, מנהלת אגף התמיכה, ישראלס

לאחרונה, פנו אלי כמה וכמה משפחות בשאלות בנושא הפרשות ותשלום כספי הפנסיה לעובדים הזרים. להלן ההנחיות, אשר גובשו בסיוע האדיב של “קו למעסיק":

סעיף 1יא' (ו') לחוק עובדים זרים, התשנ"א – 1991 , קובע הסדר מיוחד להפקדת הפרשות פנסיוניות לעובדים זרים, ולפיו יש להפריש סכומים אלו לחשבון בנק מיוחד, המיועד אך ורק למטרה זו. החשבון ייפתח וינוהל בהתאם להוראות שיקבע שר האוצר. בתקופת הביניים עד להקמת חשבון הבנק ועיגון ההסדר בתקנות לפי סעיף 1יא' לחוק כאמור, מוצע כי מעסיקי העובדים הזרים ישמרו את הסכומים שהם אמורים להפריש עבור הפנסיה לעובדים הזרים, (בהתאם למה שנקבע בצווי ההרחבה ובהסכמים הקיבוציים), בחשבון נפרד הנושא ריבית והצמדה. חשוב לציין, כי:

במידה וקיימות שעות סיעוד דרך התאגיד, המשפחה משלמת את כספי הפנסיה על חלקה בלבד. כלומר – על השלמת השכר שהיא מבצעת כל חודש (אין לשלם על חלקה של חברת הסיעוד ולקוות שהיא תחזיר הכספים למעסיק הסיעודי כיוון שהיא מחוייבת רק כלפי העובדת).

את הכספים המשפחה מפקידה בחשבון נפרד חדש שהיא מנהלת, החשבון אמנם על שם העובד/ת, אך אין לו/לה כל זכות משיכה/ביצוע פעולות בחשבון זה. בפועל – המשפחה מורידה את חלקו/ה של העובד/ת באחוזים מתוך שכר העובד/ת שהיא משלימה, כלומר לאחר חישוב חלק העובד/ת באחוזים המשפחה משלמת לו/לה מעט פחות. את הסכום הזה + חלקה של המשפחה, יש להפקיד בחשבון הנ"ל.

בסיום העסקה, ורק בסיומה – המשפחה מעבירה לעובד/ת את הכספים, וזאת לאחר שהעובד/ת חותם/ת שקיבל/ה את כספי הפנסיה (במידה ומגיעים פיצויים יש לקזזם מתוך הסכום הזה) אם העובד/ת מסרב/ת יש להעביר לו/לה מכתב המסביר שההורדה היא חיסכון עבור/ה והכספים אינם עוברים למעסיק אלא נחסכים עבור/ה בחשבון (רצוי נושא רווחים). בכל מקרה אין לעובד/ת זכות לסרב, שכן אחרת המעסיק יחשוף עצמו לתביעה עתידית. יחד עם זאת זכותו/תה לקבל הסבר בשפה שהיא/הוא מבינים על כל הורדה וקיזוז משכרו/ה

החל מיום הפרשות מעביד הפרשות עובד הפרשות המעביד לפיצויים סך הכול

2.50% 0.834% 0.833% 0.833% 1.1.2008
5.00% 1.680% 1.660% 1.660% 1.1.2009
7.50% 2.500% 2.500% 2.500% 1.1.2010
10.00% 3.340% 3.330% 3.330% 1.1.2011
12.50% 4.180% 4.160% 4.160% 1.1.2012
15.00% 5.000% 5.000% 5.000% 1.1.2013